Děti

Děti

Vady zraku

Zrak je pro člověka nejdůležitějším smyslem, neboť jeho pomocí vnímáme až 80 % veškerých informací.

Funce zdravého oka

Smyslovým orgánem zraku je oko (oculus), které je složeno z oční koule a přídatných orgánů. Dobré vidění je výsledkem složité spolupráce vlastního oka a odpovídajících částí mozku. Optický systém tvoří rohovka, komorová voda, čočka a sklivec. Tento systém soustřeďuje paprsky tak, aby jejich ohnisko bylo na sítnici.

Pokud oko nevykazuje žádnou vadu vidění, nazývá se emetropické: paprsky přicházející z nekonečna se po průchodu optickou soustavou protínají na sítnici a vytváří ostrý obraz. Dobře vidící oko má správný poměr mezi délkou a optickou lomivostí.

Krátkozrakost

Krátkozrakost (myopie) je refrakční vada, při níž se paprsky přicházející z nekonečna lomí před sítnicí a na stínici pak vzniká neostrý obraz. Krátkozraké oko vidí špatně na dálku a lépe do blízka. Nejčastěji je krátkozrakost  způsobena prodloužením předozadní osy oka, vzácněji vyšší lomivostí optických prostředí.

Krátkozrakost dělíme na lehkou (do -3 dioptrií), střední (do -6 dioptrií) a vysokou (nad -6 dioptrií). Krátkozrakost korigujeme rozptylkami - tzn. mínusovými skly. Je vhodné pro korekci používat jak brýle, tak i kontaktní čočky.

Dalekozrakost

Dalekozrakost (hypermetropie, hoperopie) je refrakční vada, při níž se paprsky přicházející z nekonečna lomí za sítnici a na sítnici pak vytvářejí neostrý obraz. Nejčastěji je dalekozrakost způsobena zkrácením předozadní délky oka, vzácněji nižší lomivostí rohovky nebo čoky.

Dalekozrakost se dá považovat za vadu vrozenou, neboť při narození jsou prakticky všechny oči dalekozraké, rovnoměrně s růstem celého těla pak narůstá i předozadní osa, takže by se měly stát všechny oči emetropickými.

Podle výše vady si může dalekozrakost oko "samo" vykorigovat - tím, že akomoduje - tzn. zvýší lomivost čočky. Pak vidí člověk relativně dobře na dálku, ovšem za cenu zvýšené a trvající námahy očí. Vidění do blízka je ještě náročnější - část akomodace "vyplýtváme" na dívání se do dálky a vidění do blízka je o to namahavější a únavnější.

Hypermetropie lehká je do +3D, střední do +7D a vysoká nad +7D. Dalekozrakost korigujeme spojkami - tzn. plusovými skly. Pro korekci lze úspěšně použít brýle i kontaktní čočky.

Astigmatismus

Astigmatismus je osově nesymetrická chyba optického systému oka. Oko nemá stejnou lomivost ve všech meridiánech (řezech). Existuje meridián s nejnižší lámavosti (rohovka je v tomto řezu nejméně zakřivená) a meridián, který je na první kolmý, s nejvyšší lámavosti (rohovka je v tomto řezu nejvíce zakřivená). Výsledkem je nejen neostrý, ale i deformovaný obraz na sítnici. Existují různé kombinace astigmatismu s ostatními vadami (s krátkozrakostí, dalekozrakostí, oko může být i v jednom řezu krátkozraké a v kolmém řezu dalekozraké).

Astigmatismus lze korigovat jak brýlovými čočkami s torickou plochou, tak torickou kontaktní čočkou. Chyba optického systému oka je při astigmatismu charakterizována třemi parametry, které obvykle nazýváme sféra, cylindr a osa cylindru.

Tupozrakost

Tupozrakost (amblyopie) je funkční vada, která vzniká například při šilhání nebo při rozdílných dioptriích mezi pravým a levým okem. Mozek totiž dostává v tomto případě dva rozdílné vjemy toho, co vidíme, jeden lepší a jeden horší. Proto pak mozek cíleně potlačí (odstraní) vjem horšího oka a přijímá pouze vjemy z lépe vidícího oka - a dítě se začne dívat jen okem, které vidí lépe. U oka druhého pak dochází ke snížení zrakové ostrosti - tupozrakosti. Po šestém roce života se šance na léčbu tupozrakosti rapidně snižují a po desátém roce je léčba takřka nemožná. Tupozrakost se "léčí" cvičením postiženého oka tak, že se zdravé oko zakryje (nošení okluzoru) - tím je postižené oko více procvičováno (namáháno) a jeho postižení ustupuje. Úspěšnost léčby tedy závisí na rychlém objevení a následné léčbě.

Tupozrakost dítě výrazně handicapuje – nejprve ve škole, protože dítě s tupozrakým okem má omezené zorné pole, může se hůře soustředit nebo mít problémy se čtením a psaním. V dospělosti pak zraková vada může vést k omezení při výběru povolání, protože člověk na tupozraké oko v podstatě nevidí. Závažná situace pak může nastat při úrazu vidícího oka. Při měření ve školkách tedy sami aktivně vyhledáváme děti, u nichž by se mohla tupozrakost vyvinout nebo prohloubit. Protože se dětský zrak vyvíjí, je dobré měření opakovat jednou ročně.

Šilhání

Šilhání (strabismus) je funkční zraková vada, při níž je narušena vzájemná spolupráce obou očí, charakterizovaná uchýlením jednoho, nebo střídavě obou očí od správného směru. Dítě nemůže souběžně zaměřit obě oči na jeden bod. U dítěte můžeme pozorovat i přivíráním jednoho oka a náklonem hlavy na stranu. Závažnost šilhání se určuje dle velikosti úhlu odchýlení oka.

Sbíhavé (konvergentní) šilhání patří mezi nejčastější formy této oční vady. Jedno oko se dívá obvykle přímo a druhé se stáčí směrem dovnitř, k nosu. Tento stav je typický pro dětský věk. Rozbíhavé (divergentní) šilhání se projevuje jako vybočení jednoho z očí směrem ke spánku. Zvláštním případem šilhání je tzv. akomodativní šilhání, které se projevuje při zaostřování zraku na blízko. Typickým věkem výskytu je období po druhém roce života dítěte a je příznakem silné dalekozrakosti.

Mezi hlavní příčiny šilhání patří především dioptrické vady, poruchy pohyblivosti okohybných svalů nebo jejich inervace. Šilhání, obdobně jako jiné funkční oční poruchy, způsobuje nucenou odchylku od fyziologického dozrávání mozkových struktur. Aby se dítě vyhnulo dvojitému vidění, potlačuje zrakový vjem šilhajícího oka. To může vést k tupozrakosti a neschopnosti prostorového vidění. Včasná diagnóza a léčení dává vyšší šanci na uspokojivý výsledek léčení.

Presbyopie

Není klasickou vadou dioptrickou, ale souvisí s věkem podmíněnou fyziologickou ztrátou akomodace - tedy schopností čočky v oku zaostřit do blízka. Prvními příznaky jsou zhoršení vidění do blízka při slabším osvětlení, nutnost oddálit si text od očí, únava očí při delším čtení. Později se můžou objevit tzv. astenopické potíže: únava a bolesti očí a jejich okolí, zamlžování vidění, bolesti hlavy.

Běžně se presbyopie objevuje kolem 40 let věku a je závislá na běžné pracovní činnosti do blízka u konkrétního jedince, stavu akomodace a refrakci oka. Při dalekozrakosti (hypermetropii) se projevuje dříve (část akomodace je spotřebována ke zlepšení vidění na dálku a vyvinout další akomodační úsilí do blízka oko již není schopno). Krátkozrací jedinci (myopové) potřebují presbyopickou korekci později a při krátkozrakosti –3,0 D a více vidí do blízka stále dobře.

Přístroj Plusoptix

22Přístroj Plusoptix je v podstatě obdoba autorefraktometru – přístroje, který automaticky měří dioptrie oka a který známe mnozí z očních ambulancí. Plusoptix je ale upraven tak, aby bylo možno bezkontaktně, rychle a zcela bezbolestně vyšetřit i děti, které jsou na běžné vyšetření příliš malé nebo neposedné, nebo i mentálně postižené nebo nespolupracující klienty.

Při vyšetření sedí dítě na židličce, případně u rodiče nebo paní učitelky na klíně, a my ho ze vzdálenosti zhruba jednoho metru "fotografujeme" - Plusoptix vypadá jako větší fotoaparát nebo kamera. Na přístroji blikají barevná světýlka a k tomu se ozývá houkání, což zaručeně upoutá pozornost dítěte. Stačí, aby se dítě po dobu cca dvou vteřin do přístroje dívalo, poté přístroj vyhodnotí refrakci oka, tzn. kolik dioptrií oko má.

Přístoj Plusoptix měří "dioptrie" očí (defokus), rohovkové reflexy, průměry zornic. Celé měření slouží k včasnému záchytu závažných zrakových vad - umožňuje odhalit tupozrakost, krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus nebo šilhání. Vývoj oka i celého vidění je dokončen cca v 6 až 8 letech. Pokud jsou zrakové vady zjištěny do této doby a je následně včas zahájena náprava - léčba (například nošení brýlí nebo okluzoru), může se oko nadále správně vyvíjet. Včasnost léčby je zde rozhodující.

Technické údaje

68Princip přístroje PlusoptiX S09 je založen na excentrické fotoskiaskopii. Infračervené světlo prochází skrz zornice na sítnici. Z odraženého světla vzniká na zornici podle stupně refrakční vady specifický světelný obrazec. Z charakteru tohoto obrazce jsou následně vypočteny sférické hodnoty refrakce. Měření je opakováno ve třech meridiánech, aby mohla být případně určena také cylindrická oční vada. Měření pomocí infračerveného světla je zcela bezpečné, protože běžné denní světlo také obsahuje infračervenou složku, která je okem zcela nerozeznatelná.

Měření

 • Sférický rozsah: -7 až +5 dioptrií s krokem 0,25 dioptrie
 • Cylindrický rozsah: -7 až +5 dioptrií s krokem 0,25 dioptrie
 • Osy cylindru: 1-180° v 1° krocích
 • Velikost zornicek: 4,0 – 8,0 mm s krokem 0,1 mm
 • Čas měření průměrně: 0,8 sekundy
 • Vzdálenost pro měření: 1 metr (+- 5 cm)
 • Fixační podnět: speciální zvuk

 

Informace pro rodiče a mateřské školky

Máte-li zájem, abychom provedli screeningové měření zraku ve Vaší školce, kontaktujte nás na tel. 566 522 293.

Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů, neboť jeho prostřednictvím získává člověk až 80% informací o vnějším světě. Vidění má tedy rozhodující vliv na utváření správných představ, rozvoj paměti, pozornosti, řeči, psychiky i emocionality. Dobré vidění je výsledkem složité spolupráce vlastního oka a odpovídajících částí mozku. Špatné vidění způsobené poškozením, poruchou nebo nefunkčností zraku proto znamená vážnou překážku v příjmu informací.

Vývoj vidění (podobně jako řeči) má svá kritická období a jedním z nich je období předškolního věku. Pokud je vada zraku rozpoznána v tomto období a je následně včas zahájena náprava - léčení (brýle, okluzor), lze umožnit další normální (fyziologický) vývoj oka. Pozdě zjištěné oční vady (asi v 6 – 8 letech) lze ovlivnit jen velmi málo nebo vůbec, což může dítě výrazně handicapovat, např. při výběru povolání.

Pro včasné podchycení závažných zrakových vad nabízíme a doporučujeme vyšetření přístrojem Plusoptix. Toto vyšetření je bezkontaktní, velmi rychlé a pro dítě šetrné a nenáročné (stačí minimální spolupráce dítěte), je zcela bez bolesti a je možno je provádět již od 6 měsíců věku. Toto záchytné vyšetření umožňuje odhalit řadu očních vad – tupozrakost (amblyopii), krátkozrakost (myopii), dalekozrakost (hypermetropii), astigmatismus nebo šilhání (strabismus).

Některé vady jsou bez vyšetření těžko prokazatelné, nejzávažnější z nich je tupozrakost (amblyopie). Jedná se o funkční vadu, která vzniká například při šilhání nebo při rozdílných dioptriích mezi pravým a levým okem. Mozek totiž dostává v tomto případě dva rozdílné vjemy toho, co vidíme, jeden lepší a jeden horší. Proto pak mozek cíleně potlačí (odstraní) vjem horšího oka a přijímá pouze vjemy z lépe vidícího oka - a dítě se začne dívat jen okem, které vidí lépe. U oka druhého pak dochází ke snížení zrakové ostrosti - tupozrakosti. Po šestém roce života se šance na léčbu tupozrakosti rapidně snižují a po desátém roce je léčba takřka nemožná. Tupozrakost se "léčí" cvičením postiženého oka tak, že se zdravé oko zakryje (nošení okluzoru) - tím je postižené oko více procvičováno (namáháno) a jeho postižení ustupuje. Úspěšnost léčby tedy závisí na rychlém objevení a následné léčbě.

Tupozrakost dítě výrazně handicapuje – nejprve ve škole, protože dítě s tupozrakým okem má omezené zorné pole, může se hůře soustředit nebo mít problémy se čtením a psaním. V dospělosti pak zraková vada může vést k omezení při výběru povolání, protože člověk na tupozraké oko v podstatě nevidí. Závažná situace pak může nastat při úrazu vidícího oka. Při měření ve školkách tedy sami aktivně vyhledáváme děti, u nichž by se mohla tupozrakost vyvinout nebo prohloubit. Protože se dětský zrak vyvíjí, je dobré měření opakovat jednou ročně.

Záchytné měření dětí provádíme od roku 2011, již jsme vyšetřili 1691 dětí. Ve většině případů odpovídaly výsledky měření fyziologickému stavu oka v daném věku (jiné jsou normy por tříleté děti a jiné pro předkoláky). V 150 případech (9 %) byly výsledky mimo normu, proto jsme rodičům těchto dětí doporučili, aby se svým potomkem navštívili očního lékaře a tyto výsledky s ním konzultovali. V těchto 150 případech byl nejčastěji zastoupen rozdíl více než jedné dioptrie mezi pravým a levým okem, což může způsobit tupozrakost (amblyopii). Dále se objevoval vyšší astigmatismus, dalekozrakost (hypermetropie), krátkozrakost (myopie) a šilhání (strabismus).

Vyšetření provádí ortoptista – vysokoškolsky vzdělaná specialistka v oboru ortoptika, která je registrovaná na Ministerstvu zdravotnictví – Bc. et Bc. Veronika Kroulíková, DiS.. Vyšetření probíhá přímo v mateřské školce, není nutné děti nějak speciálně připravovat. Je nutný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, rodiče též mohou být vyšetření svého dítěte přítomni. Po domluvě lze při měření ve školkách vyšetřit i mladší sourozence, kteří školku běžně nenavštěvují. Pro děti, kteří již jsou ve sledování u očního lékaře, není vyšetření nutné.  Po vyšetření obdrží každé dítě odbornou zprávu s výsledky měření pro rodiče, případně pro očního lékaře – při pozitivním nálezu je dítě doporučeno ke sledování očním lékařem.

Vyšetření není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou, v rámci pilotního projektu v roce 2011 proběhlo zcela na náklady naší Oční optiky. Zvýhodněná cena za vyšetření zraku je 70 Kč; pokud je vyšetřeno více sourozenců, platí se jen 70 Kč za rodinu.

Vedením naší profesní organizace - Společenstvem očních optiků a optometristů jsme byli požádáni, abychom o projektu vyšetření zraku ve škokách informovali také odbornou optickou veřejnost v časopise Česká oční optika. Celý článek je k pročtení v sekci Archiv (5.3.2012).

Zajímavá měření z praxe

 • Chlapec, 4 roky, na jednom oku 6 dioptrií, na druhém 1 dioptrii.
 • Dívka, 3 roky, vysoký astigmatismus (přes 3 dioptrie).
 • Dívka, 4 roky, vysoká krátkozrakost -5 dioptrií. Takové dítě vidí velmi špatně do dálky a všechno má rozmazané. Nechce se zúčastňovat např. míčových her (nevidí, odkud míč přiletí), většinou jen stojí a aktivně se nezařazuje do školkového dění, špatně reaguje na pokyny. Učitelé nebo i rodiče si myslí, že je dítě ostýchavé nebo pomalejší, ale ono "jen" špatně vidí.
 • Chlapec, 3 roky, mimo rozsah měření, při dalším meření u oftalmologa zjištěna počínající tupozrakost, korekce +5 dioptrií.

Ortoptika Sovička

26Ortoptika patří mezi nelékařská zdravotnická povolání a zabývá se léčbou tupozrakosti a amblyopie.

Naše firma se zařadila mezi pracoviště, která se na léčbu tupozrakosti a šilhání zaměřují.

Léčba probíhá formou cvičení 1x týdně cca 30 až 60 minut. Cvičíme ve Velkém Meziříčí, cvičení jsou možná od cca dvou věku dítěte. Na ortoptická a pleoptická cvičení musí mít dítě doporučení od očního lékaře!

Více informací se dozvíte již brzy na našich nových webových stránkách.

Screening dětí

Screeningové vyšetření zraku u dětí a ortopticko-pleoptická cvičení

Naše kolegyně Veronika Kroulíková vystudovala bakalářský program na lékařské fakultě Masarykovy univerzity, obor ortoptika. Nyní se bude pečlivě věnovat zraku dětí - screeningovému vyšetření dětí, pleopticko-ortoptickému cvičení a zlepšování vidění u tupozrakých dětí. Samostatné webové stránky: www.ortoptika-sovicka.cz

26Ortoptika

 • Ortoptika patří mezi nelékařská zdravotnická povolání a zabývá se léčbou tupozrakosti a amblyopie.
 • Naše firma se zařadila mezi pracoviště, která se na léčbu tupozrakosti a šilhání zaměřují.
 • Léčba probíhá formou cvičení 1x týdně cca 30 až 60 minut. Cvičíme ve Velkém Meziříčí, cvičení jsou možná od cca dvou let věku dítěte. Na ortoptická a pleoptická cvičení musí mít dítě doporučení od očního lékaře!
 • Více informací se dozvíte již brzy na našich nových webových stránkách, které pro Vás chystáme. Prozatím nás můžete s dotazy nebo objednávkou cvičení kontaktovat na tel. 566 531 566.
 • Cena cvičení je 100 Kč za 30 minut.

Screeningové vyšetření zraku

24Screeningové vyšetření zraku provádíme pomocí špičkové přístroje Plusoptixu, který je určený ke screeningovému (záchytnému) testu zraku především dětí a to již od 6. měsíce života.

Vyšetření je doplněno testem motility, zakrývací zkouškou a testem prostorového vidění.

Vyšetření dětí provádíme u nás v oční optice, je lépe se objednat na konkrétní den a čas, cena je 150 Kč za každé vyšetřené dítě.

Zvýhodněná cena pro mateřské školy je 100 Kč/dítě.

Co všechno lze změřit

Přístroj Plusoptix (kompletní technické údaje - viz samostatná sekce) je v podstatě obdoba autorefraktometru – přístroje, který automaticky měří dioptrie oka a který známe mnozí z očních ambulancí. Plusoptix je ale upraven tak, aby bylo možno bezkontaktně, rychle a zcela bezbolestně vyšetřit i děti, které jsou na běžné vyšetření příliš malé nebo neposedné. Přístoj Plusoptix měří "dioptrie" očí (tzv. defokus), rohovkové reflexy, průměry zornic. Celé měření slouží k včasnému záchytu závažných zrakových vad - umožňuje odhalit tupozrakost, krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus nebo šilhání. Vývoj oka i celého vidění je dokončen cca v 6 až 8 letech. Pokud jsou zrakové vady zjištěny do této doby a je následně včas zahájena náprava - léčba (například nošení brýlí nebo okluzoru), může se vidění nadále správně vyvíjet. Včasnost léčby je zde rozhodující.

Naše výsledky

Od roku 2010 do konce roku 2017 jsme vyšetřili již přes 4000 dětí. Ve většině případů odpovídaly výsledky měření fyziologickému stavu oka v daném věku - jiné limity jsou pro dvou- nebo tříleté děti a jiné pro šestileté předškoláky. V cca 9% byly výsledky měření mimo normu, proto bylo rodičům těchto dětí doporučeno, aby se svým potomkem navštívili očního lékaře a tyto výsledky s ním konzultovali. Ve těchto případech byl nejčastěji zastoupen rozdíl dioptrií mezi pravým a levým okem, což může způsobit tupozrakost (amyblopie). Dále se objevoval astigmatismus, dalekozrakost i krátkozrakost, méně šilhání.

Kdo je ortoptista?

Ortoptista je nelékařský zdravotnický pracovník. Podle vyhlášky č. 55/2011 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR se výkonem svého povolání podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči s cílem dosažení co nejlepší zrakové ostrosti a navození jednoduchého binokulárního vidění u vrozených i získaných očních vad.

Ortoptista edukuje pacienty a jejich rodiče, případně jiné pečující osoby, o probíhající léčbě amblyopie (tupozrakosti), provádí screening očních vad u dětí, informuje lékaře o průběhu léčby a provádí určitá diagnostická vyšetření pacientů.

Ortoptista dále na základě ordinace lékaře může provádět léčebná pleoptická a ortoptická cvičení na očních specializovaných pracovištích a aplikovat kontaktní a okluzní čočky.